Chem. Commun. 2020, 56, 6332-6335

Chem. Eur. J. 2019, 25, 1-6

Chem. Eur. J. 2019, 25, 7091-7095

J. Mater. Chem. B. 2018, 6, 249--256

Chem. Eur. J. 2018, 24, 7664–7670

Photochem. Photobiol. Sci. 2018, 17, 1709–1727

ACS Med. Chem. Lett. 2017, 8, 881-885

J. Mater. Chem. B. 2016, 4, 5825--5830

Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 8047-8052

Top. Curr. Chem. 2016, Vol 370

Nanoscale 2015, 7, 5643-5653

Chem. Asian J. 2015 10, 1116-1125

J. Mater. Chem. B 2014, 2, 3443-3449

Chem. Asian J. 2013, 8, 2634-2641

Chem. Commun. 2013, 49, 4459-4461

Langmuir 2011, 27, 11773-11783

ChemMedChem. 2011, 6, 1551-1554

Eur. J. Org. Chem. 2010, 379-385

Photochem. Photobiol. Sci. 2009, 8, 1534-1538

New J. Chem. 2008, 32, 1899-1903

Chem. Soc. Rev. 2002, 31, 287-300

Int. J. Photoenergy 1999, 1, 19-23